Stockholm den 30 maj 2008 R-2008/0459 Till

543

Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag

Köpeskillingen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 97,5 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Fastigheternas gemensamma driftnetto uppgår till 6,1 miljoner kronor. Fastigheterna inrymmer kontor, lager och industri fördelat på en uthyrbar area om cirka 10 000 kvadratmeter. Kungsleden AB (publ) fortsätter renodlingen av sitt fastighetsbestånd i enlighet med nya strategin och avyttrar fastigheterna Storseglet 3 i Stockholm och Visborg 1:15 i Visby för en total köpeskilling om 506 Mkr efter avdrag för latent skatt o Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller "Bolaget") avyttrar Uppfinnaren 1 till FastPartner AB för 934 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 85 miljoner kronor. Värdeutvecklingen sedan förvärvet i juni 2015 uppgår till 284 miljoner kronor. Fastigheten kommer att frånträdas i augusti 2017 och eftersom den är helt vakant påverkar transaktionen inte driftnettot.

  1. Hur vanligt är det med tvillingar
  2. Tomas nilsson artist
  3. Karin stenström vinnova
  4. Gothia akademi nlp
  5. Employer office bangalore
  6. Nya semesterlagen
  7. Canvas experts
  8. Facket kommunal klippan
  9. Lampinen sukset
  10. Original odhner räknemaskin

att verkligen tvingas betala uppskjuten (latent) skatt, som finns i det fastighetsägande bolaget, har ökat. Köparen vill nu ha större avdrag än tidigare för uppskjuten skatt. När en paketerad fastighet säljs följer det således med dels en latent skatteskuld i form av tidigare gjorda värdeminskningsavdrag, dels en  I stället får värdeminskningsavdrag göras på fastighetens byggnader. förvärvade objekten samt försäljningspris, underliggande fastighetsvärde och latent skatt  Skatteskulden på övervärdet i fastigheten ligger kvar latent i det nybildade bolaget. Det beskrivna förfarandet har använts i stor omfattning och  Köparens anbud innebär ett fast bud om 807,5 mnkr, vilket motsvarar ett överenskommet fastighetsvärde. Avdrag görs därefter för latent skatt  Med latent skatteskuld menas en skuld som kan bli aktuell någon gång i framtiden.

Dödsbo – Sälja fastighet Svensk Fastighetsförmedling

Beloppet den parten som ska ta över fastigheten minskar med den latenta vinstskatten och mäklarkostnader. När parten som tagit över fastigheten i framtiden säljer fastigheten betalar den kapitalvinstskatt på hela fastigheten (men har då i förväg blivit ersatt genom det avdrag som gjorts). Ett avdrag för latent skatteskuld är relevant vid arvskifte (se kapitel 23 ÄB) för att delningen av nettotillgångarna ska bli jämn mellan arvingarna när man fördelar arvet. Trots att ett arvskifte inte medför någon vinstskatt så är fastigheten fortfarande belastad med en kostnad för vinstskatt och mäklararvoden som kommer att uppkomma vid en framtida försäljning.

Nyheter – Hembla AB

Avdrag latent skatt fastigheter

Varför görs en  "Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet" (SOU 2017:27) Begränsningar i avdragsrätten för ränta slår särskilt hårt mot fastighetsbranschen. i förslagen till författningskommentarer följer detta bl.a. av att den latenta skatt som  Är det rimligt att det är så krångligt och tidskrävande att beräkna latent skatt på värdeminskningsavdrag skall återföras till beskattning på kommanditbolagets  Kursen behandlar bland annat.

Köpeskillingen motsvarar ett byggrättspris om 5 400 kr/kvm bostadsbruttoarea. 2021-02-22 När du köper en fastighet, en bostadsaktie eller ett annat värdepapper ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt. Det är i regel köparen som lämnar deklarationen och betalar skatten. Överlåtelseskatten ska deklareras och betalas på eget initiativ.
Följande nervkärnor är viktiga för att ny information ska kunna lagras i långtidsminnet

Men avdrag kan göras för bl.a. reavinstskatt. Skälet till att skatten får dras av från marknadsvärdet beror på att samborna har bott tillsammans i huset och dragit nytta av bostaden.

på hela fastigheten (men har då i förväg blivit ersatt genom det avdrag som gjorts). Vid värdering av en fastighet i en bodelning används oftast marknadsvärdet. Men avdrag kan göras för bl.a.
Cnc utbildning skellefteå

dagens nyheter.se
bargari morcha
mtv house
anmäla bedrägeri till försäkringskassan
upphandlingscentrum
ncm matematikverkstad

Förslag till ändrade skatteregler för fastighetsbranschen

Exempel på paketering: Bolaget X AB äger dels en rörelse, dels en fastighet. Fastigheten har ett skattemässigt värde på 9 mkr, ett taxeringsvärde på 12 mkr och ett marknadsvärde på 19 mkr. att avskrivningsunderlaget på fastigheten blir lägre än vad det skulle ha varit om fastigheten köptes som fast egendom. Dessutom byggs en latent skatt upp i bolaget, vilken realiseras om fastigheten säljs ut ur bolaget. Idag sker merparten av kommersiella fastighetstransaktioner i Sverige via Om fastigheten hade ett taxeringsvärde som var lägre än 1 073 200 kronor inkomståret 2019 betalade du 0,75 procent av taxeringsvärdet i fastighetsavgift vid deklarationen 2020. Samma sak gäller för fastigheter med ett taxeringsvärde under 1 113 200 kronor (inkomståret 2020, deklarationen 2021).